• Deklaracja dostępności

   Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie, profilu Facebook Szkoły, strony Biuletynu Informacji Publicznej oraz kanału You Tube Szkoły.

   Data publikacji strony internetowej: 28.03.2021 r.

   Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.03.2021 r.

   Strona internetowa www.sp234warszawa.edupage.org jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

   • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,

   • strona nie posiada mapy,

   • strona zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów drukowanych. 

    

   Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

   • wysoki kontrast,

   • możliwość powiększenia i pomniejszenia wielkości liter na stronie,

   • podkreślenie linków – hiperłącz,

   • filmy opublikowane na kanale YouTube po 23 września 2020 roku posiadają napisy.

    

   Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anastazja Urban, adres poczty elektronicznej anastazja.urban@sp234.waw.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

   W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

   Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    

   Dostępność architektoniczna

   Budynek   Szkoły Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie   przy ulicy Esperanto 5 spełnia częściowo wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

   • Wejście do szkoły znajduje się od strony północnej  budynku. Do wejścia prowadzi od ulicy Esperanto ciąg komunikacyjny dla pieszych o długości około 50 metrów wzdłuż północnej ściany.  Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Zwolnienia blokady zamka drzwi wejściowych dokonuje portier. Szkoła zapewnia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

   • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi na portierni, która czynna jest w godzinach od 7:00 do 19:00, od poniedziałku do piątku.

   • W budynku na każdym poziomie (piwnica, parter, pierwsze piętro, drugie piętro) znajduje się korytarz. Na jego początku znajduje się klatka schodowa.  Na parterze oraz piętrach znajduje się bariera w postaci schodów. Do pokonania różnicy poziomów szkoła dysponuje schodołazem.

   • Na każdym piętrze zostały wyznaczone punkty zbiórki dla osób potrzebujących dodatkowej uwagi przy ewakuacji zlokalizowane przy klatce schodowej.

   • Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

   • Przy ulicy Esperanto znajdują się dwa miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych zlokalizowane po drugiej stronie ulicy, na placu parkingowym, na wysokości wejścia do szkoły.

   • W pobliżu znajduje się pętla autobusowa dla linii 111 i 107 (około 100 m od budynku) oraz przystanek autobusowy dla linii 180 (około 150 m od budynku).

    

   Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego znajdą Państwo na naszej stronie BIP.